Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/wesola21/domains/ludwiczka.pl/public_html/wp-content/themes/Kinder_garden/inc/aq_resizer.php on line 99

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/wesola21/domains/ludwiczka.pl/public_html/wp-content/themes/Kinder_garden/inc/aq_resizer.php on line 100
image
hl1

Rekrutacja do publicznych przedszkoli miasta Katowice

na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz o przepisy ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,) na dany rok szkolny przy wsparciu systemu elektronicznego. Termin i zasady określane są corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.  

Rekrutacja podstawowa od 27.02.2023 od godz. 11:00 do 23.03.2023 do godz. 10:00, rekrutacja uzupełniająca od 17.04. 2023  od godz. 8:00 do 19.04.2023 do godz.15:00 

Link – Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr  2942/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą
do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Proces rekrutacji  do wszystkich publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Katowice wspomagany jest poprzez system elektroniczny,wprowadzony system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach rekrutacji.

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej (podanej do informacji w terminie poprzedzającym nabór) i wprowadzają dane do formularza zgłoszenie dziecka do przedszkola.

link do  rekrutacji  – http://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

W procesie naboru, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 27 lutego do 3 marca 2023 r.

Nowi kandydaci rozpoczynają rejestrowanie wniosków
od 13.03.2023 od godziny 11:00.

Po zalogowaniu się na rekrutacyjną stronie internetową – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać,  jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!

Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli
w Katowicach.