image
hl1

Rekrutacja do publicznych przedszkoli miasta Katowice

na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz o przepisy ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,) na dany rok szkolny przy wsparciu systemu elektronicznego. Termin i zasady określane są corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.  

Rekrutacja podstawowa od 13.03.2024 od godz. 11:00 do 26.03.2024 do godz. 13:00,

rekrutacja uzupełniająca od 17.04. 2024  od godz. 8:00 do 19.04.20243 do godz.13:00 

Link – https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=14430&menu=620 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

W procesie naboru, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 26 lutego do 5 marca 2024 r.

Nowi kandydaci rozpoczynają rekrutacje/składanie wniosków
od 13.03.2023 od godziny 11:00

Proces rekrutacji  do wszystkich publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Katowice wspomagany jest poprzez system elektroniczny,wprowadzony system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach rekrutacji.

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej (podanej do informacji w terminie poprzedzającym nabór) i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

link/adres do  rekrutacji: https://katowice.e-nabor.pl/

Po zalogowaniu się na rekrutacyjną stronie internetową – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać,  jeżeli dane kryterium tego wymaga – dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!

Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli
w Katowicach.