image
hl1

Spełnianie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem –

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki

Przedszkole ustanowiło i wprowadziło w życie politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa. Polityka ochrony dzieci, to zapisane procedury, zasady mające zapewnić wszystkim dzieciom ochronę przed krzywdzeniem.Polityka ochrony dzieci obejmuje następujące zagadnienia:procedury interwencji, które określają, jakie działania należy podjąć, jeśli pojawią się sygnały wskazujące na krzywdzenie dziecka lub na zagrożenie jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, dzieci  lub personelu przedszkola;sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji;​zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określaj sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku;zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania
i udostępniania;zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.Polityka i zasady ochrony dzieci obowiązują wszystkich członków personelu.Dyrektor wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji polityki ochrony dzieci w przedszkolu, jasno określając jej rolę i zadania.
Wskaźniki realizacji: 1. Dokument Polityki ochrony dzieci ustanowiony w przedszkolu.
Przedszkole prowadzi ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi Rekrutacja personelu odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji,
w tym:zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela, Ustawą o pracownikach samorządowych;oceną kwalifikacji kandydata do pracy z dziećmi;uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonych przestępstw,
a w przypadkach wskazanych prawem uzyskania oświadczenia o niekaralności.
Wskaźniki realizacji: 1. Oświadczenie dyrektora  o uzyskaniu informacji z Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym i Krajowego Rejestru Karnego lub o  złożeniu oświadczeń przez pracowników przedszkola
Przedszkole zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia. Rozpoczynając pracę, wszyscy pracownicy zapoznają się, z obowiązującą
w przedszkolu Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia
im bezpieczeństwa, co potwierdzają podpisem.Pracownicy przedszkola są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i właściwego reagowania na nie. Nauczyciele  mają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci nt. unikania zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie). Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu mają wiedzę w zakresie  metod i narzędzi edukacji rodziców nt.: wychowania dzieci bez przemocy; ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem;ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie.
Wskaźniki realizacji: Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i mają dostęp do treści Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.Nauczyciele  zostali przeszkoleni i mają dostęp  w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci oraz rodziców. dysponuje scenariuszami zajęć, materiałami edukacyjnymi dla dzieci i rodziców.
Przedszkole oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem. Przedszkole udostępnia materiały edukacyjne dla rodziców w zakresie: wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również
w Internecie). Przedszkole udostępnia rodzicom informacje o dostępnych możliwościach podnoszenia umiejętności wychowawczych. W przedszkolu organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców w zakresie:  wychowania dzieci bez przemocy  ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również
w Internecie).
Wskaźniki realizacji: Materiały edukacyjne dla rodziców oraz informacje o szkoleniach, warsztatach, wykładach w zakresie: wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie) dostępne są na stronie www.ludwiczka.pl. Materiały w formie ulotek, brosz, informatorów dla rodziców, dostępne są na tablicy informacyjnej w przedszkolu.W  czasie roku szkolnego przedszkole organizuje spotkania edukacyjne dla rodziców
Przedszkole oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem   W przedszkolu organizuje się zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również
w Internecie). W przedszkolu dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie).
Wskaźniki realizacji: W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia nt.ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem; unikania zagrożeń w Internecie .  W salach każdej z grup znajdują się informacje obrazkowe dotyczące  praw dziecka, zasad ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz kodeksy zachowań
w grupie
Przedszkole dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci (ulotki, broszury, książki). Nauczyciele i dzieci są poinformowani o dostępności tych materiałów.
Przedszkole zapewnia dostępność do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach krzywdzenia dziecka lub zagrożenia dziecka przemocą
czy wykorzystywaniem.
Pracownicy przedszkola  i rodzice mają łatwy dostęp do danych kontaktowych placówek i instytucji zajmu­jących się ochroną dzieci i zapewniających pomoc
i opiekę w nagłych wypadkach. W szczególności powszechnie dostępna jest informacja o anonimowych telefonach zaufania.Dzieci otrzymują informacje do kogo i gdzie mogą się zwró­cić o pomoc i radę
w wypadku krzywdzenia, wykorzystywania.
Wskaźniki realizacji dostęp do danych kontaktowych placówek i instytucji zajmu­jących się ochroną dzieci znajduje się na stronie internetowej przedszkola, na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz dla pracowników
Przedszkole monitoruje i  okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci. Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są monitorowane
i weryfikowane – przynajmniej raz na rok.     
Wskaźniki realizacji: W oparciu o przeprowadzony monitoring dostosowuje się standardy do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa