image
hl1

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowe jzgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa:     https://www.ludwiczka.pl/  oraz  http://mp21_katowice.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 -09-23

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

wyłączenia:

  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

ułatwienia:

  • podświetlane linki

Oświadczenie sporządzono: 26.06.2020

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi:

Sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Sporządzono w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej proszę o kontakt.   Osobą kontaktową jest  Marzena Faksa, adres e-mail:  w.ludwiczka@gmail.com . Kontaktować można się także telefonicznie 32 254 56 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dwupoziomowy. Do budynku prowadzą dwie drogi:

  • Pierwsza to osiedlowa uliczka, biegnąca od ulicy Tysiąclecia 29 do głównego wejścia do budynku. Drzwi główne zamknięta są w celu bezpieczeństwa dzieci. Dzwonek główny znajduje się przed drzwiami po ich lewej stronie,
  • Druga droga prowadzi od Al. Krzywoustego, przez cześć parkingową przedszkola wewnątrz ogrodu, a następnie alejką przez ogród przedszkolny. Tu wejście do budynku posiada 1 stopień schodów,  nie ma  podjazdu dla wózka, windy, platform. Drzwi główne zamknięta są w celu bezpieczeństwa dzieci. Dzwonek główny znajduje się przed drzwiami po ich prawej stronie.

Przedszkole posiada miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na  wejść z psem asystującym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – BIP:  https://mp21_katowice.bip.gov.pl/

[/column]