image
hl1

Nasze przedszkole przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025″ Priorytet 3. – edycja 2022.

Z ogromną radością informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasze przedszkole wnosi wkład własny (budżet Miasta Katowice) w wysokości 750,00 zł. Koszt całkowity to kwota 3750,00 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Zatwierdzony załącznik nr 1 do protokołu priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym Edycja 2022 tutaj

Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2022 r.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

1.Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim,

2. Realizację działań promujących czytelnictwo: zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w promocji czytelnictwa, a także mogą być organizowane spotkania autorskich, wystaw, konkursy.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji powyższego programu będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola m.in.: galeria oraz w zakładce dedykowanej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Podstawa prawna programu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.