image
hl1

Koncepcja pracy przedszkola

ROZWIJANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI SPRZYJAJĄCYCH WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA

PRIORYTETY

Nasze przedszkole przyjazne dziecku – UWARUNKOWANE na wszechstronny jego rozwój:

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dziecka poprzez wykorzystywanie najbardziej naturalnych, ulubionych form aktywności dziecka – twórcy (alternatywna pedagogika Celestyna Freineta)
 2. Promowanie wśród dzieci wartości zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego, a także jego zagrożeń – kształtowanie społecznych i stylu życia.

MISJA

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa

WIZJA

Przedszkole dąży do wyposażenia dzieci w system uniwersalnych wartości, ciekawych świata, chętnych do poszukiwania , badania i doświadczania , poznawania tego co nowe, posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia kolejnego etapu edukacji.

CELE PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

 • dba o własne zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania;
 • zdobywa wiedzę i umiejętności kreatywnego tworzenia;
 • aktywnie się porozumiewa;
 • obserwuje i doświadcza;
 • potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach – dokonuje świadomego wyboru;
 • jako pro-ekologiczne, wie jak należy się zachować w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym,
 • prezentuje aktywną postawę wobec środowiska społecznego, przyrodniczego i technicznego.
 • zmierzamy do tego, aby poprzez zorganizowaną i spontaniczną aktywność dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności kreatywnego tworzenia.
 • dążymy do tego, aby dzieci poprzez obserwację, doświadczanie i aktywne porozumiewanie się nabyły umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, dokonywały właściwej oceny postępowania swojego i innych oraz podejmowały świadome decyzje.
 • dbamy o rozwój postaw prozdrowotnych naszych wychowanków oraz uczymy ich podstawowych zasadami bezpieczeństwa, higieny osobistej i higieny życia codziennego.
 • tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka i umożliwiamy udział w grach, zabawach ruchowych, gimnastyce i na basenie.

KOMPETENCJE WYCHOWANKA

 • Dziecko zna podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych w przedszkolu i na basenie;
 • Dziecko ma wyrobione nawyki higieny osobistej i higieny życia codziennego;
 • Dziecko potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce;
 • Dziecko potrafi aktywnie porozumiewać się, jest zainspirowane do poszukiwania, badania i doświadczania;
 • Dziecko dba o swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne; dba o kondycję i sprawność fizyczną;
 • Dziecko zna własne potrzeby pod względem fizjologii, ruchu oraz bezpieczeństwa i potrafi je zaspokajać;
 • Dziecko potrafi kompleksowo spostrzegać środowisko; zna i korzysta ze środowiska społecznego, przyrodniczego i technicznego;
 • Dziecko rozpoznaje i nazywa emocje; dokonuje właściwej oceny postępowania swojego i innych osób, potrafi podejmować świadome decyzje;
 • Dziecko osiąga optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności;
 • Dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
rounded_img

rounded_img