image
hl1

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki reprezentowane przez dyrektora (dalej: Administrator), aby realizować zadania statutowe i ustawowe gromadzi i wykorzystuje oraz archiwizuje dane osobowe. Stara się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby do tego upoważnione. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, głównie
w ramach procesów:

1) rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,

2) współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,

3) zatrudniania osób placówce,

4) współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,

5) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na przedszkole obowiązków określonych
w przepisach ustawy  Prawo oświatowe, Ustawy o systemie informacji oświatowej, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym dla zapewnienia realizacji obowiązku przedszkolnego lub w celu realizacji prawa do pobytu dziecka
w przedszkolu, oraz wynikający z organizacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej, w tym związany z prowadzeniem dokumentacji (dzienniki zajęć itp.), a także zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, co stanowi
w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku, z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób, których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i Karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach, których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

Konsekwencją niepodania danych może być: brak możliwości uczęszczania przez dziecko do przedszkola, brak możliwości korzystania ze świadczeń oraz z określonych zajęć.

W przypadku realizacji celów, w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak, aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane, do tych praw należą:

1) Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;

4) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

6) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie  żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych. Ale nie martw się – dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Twoich danych jest też naszym bezpieczeństwem!

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

1) podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa np.: kadra pedagogiczna, kuratorium oświaty, organ prowadzący – Urząd Miasta Katowice, Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej i inne organy kontrolne i instytucje nadzorujące.

2) podmioty, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. – Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, -VULCAN Sp. z o.o., PABS Sp. z.o,o

3) osoby upoważnione: pracownicy przedszkola, 

3) podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa związanych z zatrudnieniem np.:  ZUS, US, medycyna pracy.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Zgromadzone dane osobowe Pani/Pana, dziecka będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz okresy wskazane w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Czy dane będą przekazane poza Polskę ?

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

Czy jakieś decyzje zapadają automatycznie?

W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są budowane żadne profile.

WAŻNE KONTAKTY

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy:

Administrator (danych) – Miejskie Przedszkole  Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki, 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 27 e-mail: wesola.ludwiczka@poczta.fm

Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub pod nr telefonu 32 3570856.

Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do:

Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej ludwiczki  w Katowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz innych osób spokrewnionych z wychowankiem wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.