image
hl1

Kółka zainteresowań – wspomaganie rozwoju dzieci

Prowadząca: Monika Czerner

Kółko freinetowskie jest skierowane do dzieci  4, 5 i 6 – letnich. Podczas spotkań na kółku będziemy prowadzić zajęcia, które wszechstronnie stymulują rozwój każdego dziecka, np.;

 • tworzenie swobodnych tekstów, rymowanki,
 • doświadczenia poszukujące, które pozwalają dzieciom pełnić rolę badacza, odkrywcy i małego naukowca,
 • ekspresja artystyczna dzieci,
 • zdobywanie dyplomów sprawności,
 • listy obrazkowe.

Zajęcia prowadzone technikami C. Freineta mają na celu:

 • kształtowanie postaw kreatywnych i twórczych dzieci,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności wypowiadania swoich myśli, wrażeń i przeżyć,
 • wzbogacanie wiedzy poprzez zabawę,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • rozwijanie aktywności twórczej,

Podczas zajęć na kółku będziemy wykorzystywać różnorodne przedmioty np. guziki, stare płyty CD, widokówki, rolki wszelkiego rodzaju, słomki, patyczki do lodów i wiele innych, z których będziemy tworzyć ciekawe i jedyne w swoim rodzaju prace.

Bardzo ważne jest to, że dzięki technikom Freineta każde Dziecko, ma szansę odnieść sukces i zrealizować swoje  fantastyczne  marzenia.

Prowadząca: Elżbieta Klag

Zespół wokalno – taneczny pod nazwą „Wesoła Ludwiczka” powstał w przedszkolu w 2002 roku. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka, czyli na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny, jest muzyka. W realizacji tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne, które stwarzają dziecku warunki do odkrycia w sobie wrażliwości do kształtowania pozytywnych cech osobowości, do miłego i radosnego spędzania czasu w towarzystwie rówieśników, a dla niektórych do odkrycia swoich naturalnych zdolności. Muzyka pozwala na wyrażaniu uczuć, czy tez energii. dzięki słuchaniu muzyki kształtują się u dziecka właściwe relacje społeczne, postawy moralne. Dziecko uczy się również współdziałania w grupie. Jednym z głównych zadań, zespołu jest reprezentowanie przedszkola na wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach muzyczno–tanecznych organizowanych na szczeblu miejskim i osiedlowym. Ponadto zespół występuje podczas wszelkich uroczystości przedszkolnych, podczas dnia otwartego przedszkola oraz festynach rodzinnych.                      

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ MUZYCZNYCH:

 • Rozpoznawanie piosenek po wysłuchaniu melodii
 • Improwizacja ruchowa słuchanych utworów
 • Wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych
 • Umiejętność słuchania muzyki poważnej
 • Rozwiązywanie zagadek muzycznych
 • Malowanie ilustracji do wybranej przez nauczyciela muzyki
 • Zabawy interpretacyjne z naśladowaniem odgłosów przyrody
 • Rozpoznawanie dźwięków: głośny – cichy, wysoki – niski, wesoły – smutny
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi piosenkami, nauka śpiewania piosenek
 • Wykorzystanie naturalnych efektów ( tupanie, klaskanie, cmokanie, gwizdanie…)
 • Wykonywanie ćwiczeń słuchowych
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych

  CELE DZIAŁAŃ

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej
 • Przygotowanie solistów, duetów lub zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec
 • Twórcze wypowiadanie się poprzez ruchy ciałem
 • Rozwijanie zainteresowań tanecznych

Prowadząca: Magdalena Maciejowska

Plastyka spełnia przede wszystkim funkcję stymulującą ogólny rozwój dzieci. Kontakt z dziełami plastyki i własna działalność plastyczno – konstrukcyjna wywierają wpływ na całą osobowość dziecka, przyczyniają się do kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata, a przede wszystkim mają na celu rozwijanie uczuć i wyobraźni, samoekspresji i zdolności do działania oraz potrzeby obcowania z plastyką w różnych formach. Plastyka wyrażając środkami artystycznymi otaczającą rzeczywistość, budzi u dzieci uczucia moralno – społeczne, poznawcze i estetyczne.

Zabawy przeprowadzane w ramach kółka plastycznego staną się niezwykłą przygodą, która realizowana będzie poprzez zapoznanie z wieloma technikami plastycznymi. W pracy wykorzystywać będziemy podstawowe narzędzia plastyczne takie jak: pędzle, kredki, ale również nietypowe, takie jak: gąbka, sznurek, cukier, rolki papieru, patyczki do uszu itp. Ważnym elementem składającym się na nasze prace plastyczne będzie materiał naturalny, między innymi: węgiel, liście, wszelkie dary natury, warzywa.

Działalność plastyczna, podobnie jak zabawa, stanowi potrzebę rozwojową i jedną z głównych form aktywności dziecka. Zatem głównym celem naszego kółka będzie zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci, na co składać się będą cele ściśle z nim związane:

 • Zaspokojenie potrzeby własnej ekspresji;
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłowej;
 • Rozwój wyobraźni, spostrzegania, koncentracji uwagi;
 • Wzmocnienie motywacji do działania, wytrwałości w dążeniu do celu;
 • Poznanie wielu technik plastycznych;
 • Usprawnianie motoryki małej;
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • Usprawnianie myślenia konkretno- obrazowego;
 • Poszerzenie wiedzy o świecie;
 • Rozwijanie zainteresowań i kreatywności;
 • Kształtowanie osobowości dziecka, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • Wytwarzanie poczucia zadowolenia i radości podczas zajęć.

Dzieci poprzez ekspresję plastyczną będą wyrażać siebie, prezentować nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale w wykonanych przez siebie wytworach ukażą przede wszystkim swoje emocje i uczucia, które są nieodzownym elementem twórczości.

Prowadząca: Beata Chełminiak

Kółko dziennikarskie rozwija zainteresowania dzieci związane z mediami, z prasą, z umiejętnościami literackimi oraz dziennikarskimi. Poprzez kółko dostarczamy dzieciom wiedzę o niezbędnych technikach tworzenia przekazów medialnych, zastosowanie tej wiedzy w praktyce przy redagowaniu gazetki, zapoznanie z historią mediów pisanych, a także uczenie krytycyzmu wobec przekazów medialnych. Pierwszy numer gazetki „Wesoły przedszkolak” został wydany w listopadzie 2003 roku. Przez lata gazetka była formą prezentacji dziecięcej twórczości, narzędziem wspierającym realizację działań wychowawczych i dydaktycznych przedszkola. Kolejne numery wydawane były dwa, trzy razy w roku szkolnym przez różne nauczycielki naszego przedszkola – i przez kolejne roczniki przedszkolaków. Nakład każdego numeru obejmuje około 50 egzemplarzy! Kolejne numery są tematyczne – wybieramy tematy aktualnie omawiane w przedszkolu, bliskie dzieciom. „Wesoły przedszkolak” jest gazetką „freinetowską” – aktywnie wykorzystuje i prezentuje techniki Celestyna Freineta, staje się też formą korespondencji między grupami i wewnątrz środowiska naszych przedszkolaków. Nasze czasopismo nie służy jednak tylko do czytania i oglądania, zawiera też różne łamigłówki i zadania pod wspólnym hasłem „GŁÓWKA PRACUJE” – do wspólnej zabawy dzieci i rodziców. Materiały do kolejnych numerów powstają podczas zajęć Kółka dziennikarskiego– twórczych zabaw językowych i plastycznych.

Cele ogólne programu „Tworzymy własną gazetkę”:

– kształcenie postaw kreatywnych – rozwój ekspresji artystycznej dzieci,

– rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym je świecie, rozwój zainteresowań dzieci,

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia sprawczości dzieci.

Rola gazetki w przedszkolu:

– prezentacja twórczości językowej i plastycznej dzieci,

– wspieranie realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wszelkich działań placówki określonych w planie pracy przedszkola,

– informacja dla rodziców o wszelkich działaniach wychowawczych i dydaktycznych prowadzonych przez przedszkole,

– forma współpracy z rodzicami,

– pedagogizacja rodziców,

– integracja wewnątrzprzedszkolna,

– promocja placówki w środowisku.

Zapraszamy do dołączenia do grona czytelników przedszkolnej gazetki „WESOŁY PRZEDSZKOLAK”!

 

 

Prowadząca : Sylwia Zych

Głównym celem działalności Klubu Małego Aktora jest kształtowanie poznawczego, emocjonalnego i kreatywnego stosunku dziecka do świata poprzez działalność artystyczną słowno – muzyczno – ruchową. Formy twórczego działania dostosowane są do charakteru zainteresowania, typu uzdolnień oraz możliwości dzieci będących na zajęciach, umożliwiają „zabawę w teatr” i rozwijają osobowość wychowanków. Jest to forma nieodpłatnych, dodatkowych zajęć dla dzieci, realizowanych w przedszkolu.

Zajęcia maja na celu inspirowanie, wyzwalanie i utrwalanie potrzeby twórczej ekspresji dzieci, uświadamianie własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych, wyróżnianiu własnych stanów psychicznych, uzewnętrznianiu uczuć.

Udział w zajęciach:

 • pomaga w rozładowaniu kompleksów,
 • ułatwia nawiązywanie emocjonalnych kontaktów z otoczeniem,
 • rozbudza wiarę we własne możliwości,
 • kształtuje umiejętność konwersacji,
 • wyzwala aktywność twórczą.

Przygotowane przedstawienia teatralne dzieci prezentują przed widownia dziecięcą, dorosła w przedszkolu i poza nim. Oprawę muzyczną i plastyczną, czyli kostiumy, scenografię i rekwizyty przygotowuje opiekun grupy teatralnej z pomocą rodziców. Wybór repertuaru opiera się na znanych i lubianych utworach literatury dziecięcej, zawierających wartości wychowawcze, poznawcze i kształcące. Pod patronatem K.M.A. odbywa się co roku w naszym przedszkolu Międzyprzedszkolny Turniej Recytatorski.

prowadząca: Małgorzata Nowicka oraz Ewa Knapik

Kółko Zabawy z językiem angielskim to nic innego jak wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny i w formie zabawy. W trakcie zajęć dzieci osłuchają się z językiem za pomocą piosenek, rymowanek, zabaw i gier logicznych oraz krótkich filmików edukacyjnych, a także poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
 • reagowanie na proste polecenia i pytania,
 • słuchania nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
 • słuchania nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
 • słuchanie tekstu czytanego.

Wszystkie te sprawności odbywają się na zasadzie ZABAWY, ponieważ w naszym przedszkolu English is fun!

 

 

 

 

Dodatkowe zajęcia